Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Czarna – Pasikurowice

 

O służebności przesyłu

Przedstawiciele wykonawcy inwestycji (pracownicy firm ELTEL Networks Energetyka SA i ELFEKO SA) sukcesywnie kontaktują się ze wszystkimi właścicielami działek leżących w pasie technologicznym nowo projektowanej linii 400 kV Czarna – Pasikurowice. Właścicielom działek przedstawiana jest propozycja wynagrodzenia w zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomości i ustanowienie tzw. służebności przesyłu.


Reprezentanci wykonawcy posiadają pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Są to dokumenty niezbędne do prowadzenia rozmów w imieniu Inwestora, który jako spółka Skarbu Państwa realizuje strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycję celu publicznego.


Pracownicy ELTEL Networks Energetyka SA i ELFEKO SA mają obowiązek przedstawienia się i powiadomienia, jaką firmę reprezentują. Następnie omawiają wzór umowy oraz operat szacunkowy, na podstawie którego proponowane jest wynagrodzenie związane z ustanowieniem służebności przesyłu. W przypadku podpisywania umów z przedstawicielami wykonawcy nie są pobierane od właścicieli nieruchomości zaliczki w gotówce oraz inne tego typu opłaty.


Czym jest służebność przesyłu?


Jest to instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem prądu (gazu, wody, ropy itp.), a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Umowa dotycząca służebności przesyłu definiuje, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno.


Służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie późniejszych prac eksploatacyjno-remontowych.


Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie oznacza to zmiany właściciela działki – właściciel linii 400 kV Czarna – Pasikurowice, czyli PSE SA, zyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z nieruchomości. Z tytułu ustanowienia służebności każdemu właścicielowi firma przesyłowa oferuje odpowiednie jednorazowe wynagrodzenie.


Jak szacuje się wysokość kwoty oferowanej właścicielowi nieruchomości?


Wykonawca zleca uprawnionym rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która położona jest na projektowanej trasie linii. Na podstawie takiego operatu określana jest wysokość kwoty oferowanej właścicielowi działki.


Jak przebiegają rozmowy?


Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, przedstawia propozycję umowy cywilno-prawnej. Prezentuje operat szacunkowy i informuje, ile wynosi proponowana kwota związana z ustanowieniem służebności przesyłu, a także w jaki sposób została oszacowana.


Jeżeli właściciel nie zgadza się z przedstawionym przez wykonawcę operatem, najlepszym wyjściem do dalszych rozmów jest zlecenie (rzeczoznawczy wskazanemu przez właściciela) drugiego operatu. Ten koszt – po ustaleniu stawki z wykonawcą – może zostać przez niego pokryty.


Po uzgodnieniu akceptowanej przez obie strony kwoty następuje podpisanie umowy cywilno-prawnej i wypłata pierwszej części środków.


Służebność przesyłu wymaga następnie potwierdzenia u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy środków. Koszty sporządzenia aktów notarialnych ponosi wykonawca.


Wykonawca przedstawia właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić́ wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości.


Jeśli mają Państwo pytania


W razie pytań oraz niepokojących sygnałów związanych z działaniami podmiotów niebędących przedstawicielami PSE SA, wykonawca pozostaje do dyspozycji mieszkańców. Dane kontaktowe: Marek Rudnicki, tel. 604 204 205, mail: kontakt@liniaczarnapasikurowice.pl oraz formularz konataktowy dostępny tutaj.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.        Elfeko S.A.